Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminna Komisja d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom i  rodzinom doświadczającym problemu uzależnienia.

 

Do zadań Komisji należy:

 1. inicjowanie działań w celu:
  1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych,
  2. zapewnienia rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
  3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień od alkoholu narkotyków,
  4. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  5. podejmowania interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i art.15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego,
 2. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w tym:
  1. przyjmowanie i rozpatrywanie otrzymanych wniosków i zgłoszeń dotyczących osób uzależnionych od alkoholu,
  2. kierowanie osób, co do których istnieje podejrzenie o nadużywanie alkoholu na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  3. przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłych,
  4. złożenie do właściwego sądu rejonowego wniosku o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 3. prowadzenie bazy informacyjnej dotyczącej  możliwości  form leczenia oraz placówek leczniczych i terapeutycznych ,
 4. udzielanie informacji  dotyczących postępowania w sprawach podjęcia leczenia odwykowego, formach leczenia oraz placówkach leczniczych i terapeutycznych oraz motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych i współuzależnionych,
 5. współpraca z policją, pomocą  społeczną, poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz szkołami w celu gromadzenia niezbędnych informacji, a także zwiększenia skuteczności wspólnych przedsięwzięć,
 6. wydawanie opinii w drodze postanowienia dotyczących zgodności usytuowania i limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy Gielniów,
 7. prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zgodnie z przepisami prawa,
 8. udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 9. realizacja procedury "Niebieskie Karty",

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny