Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Praca socjalna

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest:

1)    z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;

2)    ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

 

PRACA SOCJALNA

 

Ważnym zadaniem pomocy społecznej realizowanym w ramach zadań własnych gminy jest praca socjalna. Praca socjalna jest działalnością zawodową skierowaną na przywrócenie lub wzmocnienie zdolności osób i rodzin do funkcjonowania w społeczeństwie, oraz doprowadzenie ich do samodzielności życiowej i rozwoju. Poza takim definiowaniem pracy socjalnej spotykamy się często z jej szerszym rozumieniem.

Praca socjalna jest jedną z form usług socjalnych, oprócz profesjonalnego poradnictwa zalicza się do niej pomoc w załatwieniu spraw codziennych oraz pomoc w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem. Ustawa przewiduje, że w stosunku do osób, które spełniają przesłanki udzielenia pomocy społecznej określone w art. 3 ustawy o pomocy społecznej, praca socjalna może być prowadzona niezależnie od ich sytuacji dochodowej. W art. 25 ustawy o pomocy społecznej nałożono na gminę obowiązek świadczenia pracy socjalnej zmierzającej do umożliwienia kontaktu z otoczeniem osób niepełnosprawnych. Pracownik socjalny we współpracy z organizacjami społecznymi, kościołami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi, fundacjami i innymi podmiotami pomaga w integracji osób dotkniętych niepełnosprawnością ze środowiskiem. Umożliwia aktywizację zawodową i społeczną tych osób. Prowadzenie pracy socjalnej jest typem aktywności zawodowej i wymaga zdobycia odpowiedniego wykształcenia. Praca socjalna to działanie bogate w różnorodne treści i konteksty, warunkowane potrzebą niesienia pomocy poprzez wsparcie intelektualne i emocjonalne, wkracza w sferę złożonej problematyki wartości nadając jej wymiar etyczny. Wymaga, dla uzyskania najlepszego efektu, właściwego klimatu. Pracownik socjalny musi wykazać się umiejętnością słuchania, wyrozumiałością, zaufaniem, spokojem, jak również ciepłem i współczuciem.

 

PRACA SOCJALNA polega na :

 • pomocy osobom poprzez ukierunkowanie do odpowiednich instytucji,
 • umówieniu rodzin ze specjalistami poradni psychologicznej,
 • skierowaniu wniosków do sądu o objęcie rodziny nadzorem kuratorskim,
 • utrzymywaniu ścisłej współpracy z kuratorami, częste odwiedziny w rodzinach,
 • pomocy w redagowaniu pism procesowych m.in. : pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty, pozew o rozwód, separację, pozew o rozdzielność majątkową między małżonkami,
 • pomocy w wypełnianiu różnego rodzaju wniosków i pism urzędowych m.in.: wnioski na zasiłek rodzinny, wnioski do funduszu alimentacyjnego, wnioski do komornika, redagowanie pism do ZUS, Urzędu Skarbowego itp.
 • współpracy ze szkołami, pedagogiem szkolnym w zakresie uzyskania informacji o małoletnich dzieciach,
 • udziale w spotkaniach z rodzicami na terenie szkół,
 • stałej współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy odnośnie aktualnych ofert pracy i szkoleń, a także uzyskiwanie potwierdzeń pisemnych rejestracji osób, · pomocy w skompletowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania renty z ZUS,
 • kierowaniu osób o ustalenie stopnia niepełnosprawności do Powiatowego Zespołu
  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu,
 • stałej współpracy z placówkami służby zdrowia,
 • udzielaniu poradnictwa jako pomocy klientom w samodzielnym rozwiązywaniu problemów i uczenie ich tego,
 • zorganizowaniu zbiórek rzeczy używanych,
 • kierowaniu wniosków z urzędu do GKRPA w Gielniowie,  
 • uświadamianiu klientom skutków choroby alkoholowej,
 • motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego,
 • kierowaniu członków rodzin dotkniętych problemem alkoholowym do Poradni Leczenia Uzależnień,
 • informowaniu ofiar przemocy o przysługujących im prawach oraz formach pomocy,
 • kierowaniu z urzędu wniosków o znęcaniu się nad rodziną do prokuratury, stałej współpracy z policją.

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Imieniny